THỜI KHOÁ BIỂU

10/08/2019 08:12     179

Thời Khóa Biểu Lớp

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Lớp: Cao học Lịch sử Việt Nam khóa 5 (CH18LS01

Mã MH

Tên môn học

Số tiết MH

Số TC

Số SV

Thứ

Tiết BĐ

Phòng

Thời gian học

Mã viên chức

Họ và tên

Điện thoại

Email

 

Những khuynh hướng và Đảng phái chính trị trong thời kỳ cận, hiện đại ở Việt Nam

30

2

12

T7

1-10

H3.103

17/08; 24/08; 31/08; 7/09/2019 (dự trữ)

 

TS Lê Hữu Phước

908000405

lephuoc04@yahoo.com

 

Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam

30

2

12

T7, CN

1-10

H3.103

8/09; 14/09; 15/09; 21/09/2019;  (dự trữ)

 

Đại tá. PGS.TS. Hồ Sơn Đài

989001739

hosondai@yahoo.com.vn