Đội ngũ cán bộ

14/03/2019 11:13     517

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

CTĐT SƯ PHẠM LỊCH SỬ

 

STT

Họ và tên Giảng viên

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

PGS.TS Phạm Ngọc Trâm

Giám đốc chương trình

 

2

NCS. Phan Thị Lý

Phó giám đốc chương trình

/img/ckeditor/files/THS_%20PHAN%20TH%E1%BB%8A%20L%C3%9D.pdf

3

TS. Nguyễn Văn Thủy

Trưởng khoa/ Viện trưởng

/img/ckeditor/files/TS_NGUY%E1%BB%84N%20V%C4%82N%20TH%E1%BB%A6Y.pdf

4

TS. Nguyễn Văn Thắng

Giảng viên

 

5

TS. Lương Thy Cân

Giảng viên

 

6

TS. Nguyễn Phương Lan

Giảng viên

 

7

TS. Nguyễn Hoàng Huế

Giảng viên

 

8

TS. Huỳnh Ngọc Đáng

Giảng viên thỉnh giảng

 

9

TS. Ngô Hồng Điệp

CBQL/ GV bán thời gian

 

10

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp

CBQL/ GV bán thời gian

 

11

TS. Nguyễn Văn Giác

Giảng viên

/img/ckeditor/files/TS_%20NGUYEN%20VAN%20GIAC.pdf

12

THS. Nguyễn Văn Tiến

Giảng viên

/img/ckeditor/files/THS_%20NGUY%E1%BB%84N%20V%C4%82N%20TI%E1%BA%BEN.pdf

13

THS. Nguyễn Thị Kim Ánh

Giảng viên

 

14

THS. Nhâm Văn Sơn

Giảng viên

 

15

THS. Ngô Minh Sang

Giảng viên

 

16

NCS. Phạm Thúc Sơn

Giảng viên

 

17

TH.S Trần Ngọc Duyệt

Giảng viên

/img/ckeditor/files/Ly%20lich%20khoa%20hoc%202018_duyet.pdf

18

TH.S Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

 

19

THS. Vương Quốc Khanh

Giảng viên

 

20

 

TH.S Lê Thị Bích Ngọc

Giảng viên

 

21

NCS. Nguyễn Hà Trang

Giảng viên

 

22

NCS. Lý Văn Ngoan

CBQL/ GV bán thời gian

 

23

TS. Trần Hạnh Minh Phương

Giảng viên

 

24

Phạm Thị Vân Anh

Thư ký Chương trình