Nguyễn Văn Thủy, Tinh thần đấu tranh cách mạng của cán bộ, chiến sĩ, người yêu nước bị địch bắt giam cầm trong nhà tù Phú Lợi năm 1957-1964


12/08/2019 15:49  350