Phan Thị Lý, “Đấu tranh giữ gìn lực lượng cách mạng của đồng bào dân tộc ít người Quảng Nam – Đà Nẵng giai đoạn 1954-1960, Tạp chí Lịch sử quân sự, số tháng 9-2011


12/08/2019 15:46  300