Phan Thị Lý “Phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ ở Quảng Nam – Đà Nẵng những năm 1954-1956, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số tháng 4-2009


12/08/2019 15:46  307