Phạm Thúc Sơn, Những trụ cột về chính trị - xã hội của chỉnh quyền đệ nhất Việt Nam Cộng hòa từ 1954 đến 1963, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, năm 2015.


12/08/2019 15:45  308