Nguyễn Văn Tiến -Quá trình hình thành các khu dân cư Sài Gòn - Tp.Hồ Chí Minh. Đồng tác giả Hội thảo KH, Khu phố với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Ban VH-XH HĐNDTP.HCM, Dự án “tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam” 10/ 2009


12/08/2019 15:41  141