Ngô Minh Sang, Đào Nhật Kim, Tính cách người Việt ở Phú Yên qua một số tác phẩm lịch sử, Tạp chí Trí thức Phú Yên, Số 9 & 10 (2/2010)


12/08/2019 15:38  329