Ngô Minh Sang, Từ Sông Cầu đến Tuy Hòa – sự thay đổi không gian phát triển kinh tế - xã hội ở Phú Yên (1887 – 1945), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 (431), 2012.


12/08/2019 15:37  289