Ngô Minh Sang, Đập Đồng Cam và những biến đổi kinh tế nông nghiệp Phú Yên (1929 – 1945), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 9 (413), 2010.


12/08/2019 15:35  282