Ngô Minh Sang, Quy hoạch đường sắt Phú Yên thời Pháp thuộc (1887 – 1945), Tạp chí Xưa và Nay, số 320, 11/2008.


12/08/2019 15:35  309