Trần Ngọc Duyệt, Nguyễn Văn Thư từ Cai Cơ đến Thư Ngọc Hầu, Hội thảo khoa học nhân vật lịch sử Thư Ngọc Hầu, 11-2015, Hội khoa học Lịch sử An Giang.


12/08/2019 13:05  343