Trần Ngọc Duyệt, Mười Tám thôn Vườn Trầu và cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, Thông tin Khoa học Lịch sử Bình Dương, tr46-50, 2016.


12/08/2019 13:05  313