QUỐC TẾ HỌC


19/03/2019 14:49  712

 1. Mục tiêu đào tạo

  • PO1: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn.
  • PO2: Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để đảm nhận được công việc trong thực tế.
  • PO3: Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học và tự học suốt đời, kỹ năng thích ứng xã hội, kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; kỹ năng dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo.
  • PO4:  Có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỹ luật; có thái độ tích cực, tinh thần, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, tổ quốc; có ý thức phục vụ cộng đồng; sở hữu được một hệ thống các giá trị đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp. Có ý thức, khát vọng học tập suốt đời.
  •  

2. Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể:

Nội dung

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Kiến thức chung

ELO1:  Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị,  khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn

ELO2: kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa

ELO3: Vận dụng được những vấn đề cơ bản về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn

Kiến thức chuyên môn

ELO3: Có kiến thức cơ bản và hệ thống về Quốc tế học các lĩnh vực chính trị - ngoại giao quốc tế, kinh tế quốc tế, luật quốc tế và khu vực học

ELO4: Vận dụng những kiến thức lý thuyết và thực tiễn chuyên sâu thuộc lĩnh vực Quốc tế học trong công việc

ELO5: Vận dụng kiến thức chuyên ngành, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới

Kỹ năng chung

ELO6: Giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nhóm chuyên môn và đa ngành.

ELO7: Có kỹ năng thích ứng xã hội trong học tập và làm việc

ELO8: Có kỹ năng quản lý thời gian và tự chủ trong học tập và làm việc

Kỹ năng chuyên môn

ELO9: Vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng

ELO10 Có kỹ năng phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện, hiện tượng quốc tế

ELO11: Có kỹ năng chuyên môn để xử lý công tác đối ngoại có quy mô từ quốc tế, quốc gia đến địa phương.

ELO12: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức đọc và xử lý được các văn kiện và tài liệu chuyên môn về các vấn đề quốc tế; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống giao tiếp đối ngoại; có thể bước đầu viết báo cáo, bài trình bày có nội dung liên quan đến công tác đối ngoại.

Thái độ và phẩm chất đạo đức

ELO13: Có phẩm chất chính trị đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật

ELO14: Có tinh thần phục vụ cộng đồng

ELO15: Thể hiện thái độ ham học hỏi, tác phong chuyên nghiệp và ý thức học tập và rèn luyện suốt đời

 

3. Cơ hội việc làm: Với kiến thức liên ngành được trang bị trong quá trình học tập, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng như:

- Công việc đối ngoại của các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành;

- Công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu quốc tế của Việt Nam và nước ngoài;

- Công tác đối ngoại, điều phối dự án… tại các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam;

- Công tác truyền thông đối ngoại trên các vị trí biên tập bản tin, chương trình, làm phóng sự, dẫn chương trình... trong ngành truyền thông.

4. Bằng cấp:  Cử nhân Quốc tế học

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ 

 


TIN CÙNG LOẠI