LỊCH SỬ


15/03/2019 22:09  1034

1. Khái quát về ngành học

Được xây dựng trong sự đối sánh với chương trình đào tạo của các trường trong nước như trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chi Minh, trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thành phố Hồ Chi Minh, Hà Nội, và tham khảo chương trình đào tạo của một số trường Đại học trong khu vực châu Á; Đại học Sư phạm Vân Nam (Trung Quốc), đại học Quốc gia Singapore, Đại học Seoul. Chương trình đào tạo được điều chỉnh định kỳ sau mỗi khóa đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng của xã hội.

Cung cấp cho sinh viên nền tảng lý thuyết toàn diện và đầy đủ về khoa học lịch sử, có thể làm việc ở nhiều công việc khác nhau có liên quan đến lịch sử, có thể tiếp tục học ở bậc cao hơn.

Chú trọng kỹ năng thực hành để sinh viên ra trường có thể để đáp ứng được yêu cầu công việc tại nơi tuyển dụng. Phát huy khả năng tự học, học tập suốt đời và làm việc nhóm.

 

2. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn.

Có kiến thức lịch sử một cách hệ thống và chuyên sâu để đảm nhận được công việc giảng dạy và nghiên cứu lịch sử.

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học và tự học suốt đời, kỹ năng thích ứng xã hội, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng lãnh đạo.

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỹ luật; có ý thức phục vụ cộng đồng; sở hữu được một hệ thống các giá trị đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp.

- Mục tiêu cụ thể

2.2.1.Kiến thức ngành đào tạo

Nắm vững và biết vận dụng những kiến thức cơ bản về Nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào chuyên môn, ngành nghề và thực tế cuộc sống.

Có kiến thức cơ bản về đường lối, chính sách quốc phòng – an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; kiến thức cơ bản về lý thuyết cũng như thực hành cá nhân trong hoạt động quân sự.

Có kiến thức cơ bản về các ngành khoa học xã hội: dân tộc học, khảo cổ học, sử liệu học, bảo tàng học, văn hóa học, chính trị học, quan hệ quốc tế… để làm cơ sở cho ngành nghề và chuyên môn sâu được đào tạo.

Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ và tin học để làm cơ sở cho ngành nghề và chuyên môn.

Nắm vững và hệ thống được những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới từ thời kỳ cổ trung đại đến cận đại, hiện đại.

Nắm vững và biết vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử.

- Kiến thức bổ trợ

Có sự hiểu biết đa chiều, rộng rãi đối với các khoa học liên ngành.

Nắm vững những điều cơ bản trong Hiến Pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Bộ luật dân sự; Luật giáo dục...

2.2.2. Mục tiêu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng

  • Kỹ năng tập hợp và xử lý tài liệu nghiên cứu.
  • Kỹ năng xác định được vấn đề nghiên cứu.
  • Kỹ năng lập đề cương, kế hoạch nghiên cứu.
  • Kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành, vấn đề nghiên cứu.
  • Kỹ năng lập báo cáo kết quả nghiên cứu.

-  Kỹ năng mềm

Có kỹ năng làm việc cá nhân: Lập kế hoạch làm việc, quản lí thời gian, độc lập và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc nhóm: thành lập nhóm; xác định vai trò thành viên hay lãnh đạo nhóm; xác định kế hoạch làm việc của nhóm; triển khai kế hoạch làm việc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng phản biện, lập luận, tranh luận, thuyết phục; giao tiếp với cá nhân trực tiếp; giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp bằng phương tiện kỹ thuật, công nghệ.

Kỹ năng về ngoại ngữ và tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, dịch tài liệu; sử dụng tin học trong giảng dạy, nghiên cứu.

2.2.3. Mục tiêu về thái độ

Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; ý thức được trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp; lối sống mẫu mực, lành mạnh.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, ý thức học hỏi cầu tiến, có tác phong làm việc khoa học của nhà nghiên cứu.

Có tinh thần yêu chuộng hòa bình; ý thức chủ động, tích cực tham gia vào quá trình hội nhập khu vực và thế giới với tinh thần “hòa nhập mà không hòa tan”.

Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Nghiên cứu và giảng dạy môn lịch sử ở các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, hoặc môn Đường lối của ĐCSVN ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

Làm việc tại các cơ quan văn hóa, bảo tàng, tuyên giáo hoặc nghiên cứu tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về lịch sử, lịch sử Đảng.

Làm việc ở các cơ quan, các tổ chức trong và ngoài nước, cụ thể như:

Làm việc trong các ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo ở trung ương và địa phương.

Làm việc trong các cơ quan trung ương và địa phương có hoạt động liên quan đến chuyên ngành Lịch sử, Lịch sử Đảng (Nghiên cứu, tổng hợp, công tác Đảng, công tác dân vận, tuyên giáo…).

Bằng cấp: Cử nhân Lịch sử


TIN CÙNG LOẠI